• Objednávka

 • Uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje objednávka učiněná prostřednictvím webu, telefonu, faxu, emailem nebo osobně na prodejně.
 • Všechny objednávky jsou založeny do administrace objednávek eshopu tak jako by byly odeslány online a to na základě odběratelem poskytnutých osobních údajů a dat.
 • Při objednávce prostřednictví webu, nebo e-mailu prodávající potvrdí kupujícímu objednávku a předpokládaný termín dodání. Není-li možné objednané zboží dodat v termínu, pokusí se prodávající, se souhlasem kupujícího, zajistit náhradu za původní zboží.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

 • Storno objednávky ze strany kupujícího

 • Kupující má právo stornovat objednávku pokud prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 15 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání. V souladu se zákonem č.367/2000 máte jako zákazník právo do 14 dnů nepoužité zboží včetně daňového dokladu vrátit prodávajícímu na vlastní náklady.
 • Toto právo se vtahuje pouze na fyzické osoby, nikoli na firmy s IČO, které zboží používají k obchodní nebo podnikatelské činosti. V případě, že kupující nepřevezme zaslané zboží prodávajícím, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na přepravu zboží, které činí 125,– Kč za každou zásilku. Takto vzniklou pohledávku může prodávající předat externí společnosti za účelem vymáhání pohledávky.

 • Storno objednávky ze strany prodávajícího

 • Zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o náhradě za původní zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 prac. dnů).

 • Dodávka zboží

 • Dodavatel-prodávající je povinen předat odběrateli zboží řádně a včas.
 • Místo dodání je předem dohodnuté na základě potvrzené objednávky. Obvyklá doba dodání je 1–10 dní od potvrzení objednávky. U zboží na objednávku se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat.

 • Ceny

 • Ceny jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele (dále jen kupní cena). V případě, že po uzavření kupní smlouvy dojde ke zvýšení cen zboží subdodavatelů, je dodavatel oprávněn, po dohodě s kupujícím zvýšit ve stejném poměru kupní cenu. V případě, že cena objednávky překročí cenu 10000,- Kč ( 400,- EUR ) není-li dohodnuto jinak, cenu dopravy hradí dodavatel. Při objednávce do této hodnoty je účtováno poštovné a balné 125,- Kč za 1 balík do 50,- Kg. Je-li nutné z technických důvodů zásilku rozdělit na více částí, bude částka násobena počtem balíků. Zásilky do jiných zemí budou naceněny dle dohody.

 • Platební podmínky

 • Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu řádně a včas.
 • Není-li stanoveno jinak, je povinen odběratel zaplatit kupní cenu dobírkou, při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu, nebo daňový doklad, který zašle se zbožím. 
 • U objednávek netradičního zboží může prodávající požadovat zálohu která bude odečtena z kupní ceny. Netradičním zboží se rozumí neobvyklé rozměry pneumatik, luxusní kola apod.
 • V případe objednávky nestandartního počtu alu kol, ocelových disků a pneumatik je eshop nastaven tak, že platba je možná pouze převodem na účet dodavatele.
 • Pokud dojde ke stornování objednávky ze strany odběratele a jedná se o netradiční zboží (viz výše) nebo nestandartní počet ( jiný nežli 4 ks ) Vyhrazuje si dodavatel účtování storno poplatku a to do výše 30% z ceny výrobku. Tento poplatek bude odečten ze zálohy nebo z platby zboží.
 • Takto vzniklou pohledávku může též prodávající předat externí společnosti za účelem vymáhání pohledávky.
 • Dodavatel si též vyhrazuje dále právo určit co je a není nestandartní zboží.
 • Pro případ s prodlením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného uhrazení dodávaného zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele.

 • Odpovědnost za vady, reklamace

 • Odběratel je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce.
 • Pokud je zjištěno poškození, je v zájmu odběratele zaznamenat případné poškození v přítomnosti dopravce.
 • Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním převzetí zboží odběratel stvrzuje převzetí zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené používáním. Kratší životnost nelze považovat za vadu. Záruční doba je neomezená. Vady, které nemohly být zjištěny při příjemce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací.
 • V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn: Požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, nebo dodáním chybějícího zboží, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • V případě vážných vad na zboží náleží odběrateli přiměřená sleva. Za vady vzniklé nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá výrobce.
 • Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je udána u každého zboží v katalogu.
 • Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:
 1. zboží bylo reklamováno po záruční době
 2. zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 3. zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
 4. zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo el. výbojem
 5. došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

 • Okolnosti vylučující odpovědnost

 • Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

 • Ochrana osobních údajů

 • Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.